Kancelarija mesne zajednice

Kristina Juhas Terkelj

Sekretar mesne zajednice

Radni dani: ponedeljak - petak.
Nalazi se u kancelariji br. 1.

Radno vreme:
* 08:00-12:00 rad sa strankama
* 09:00-09:30 pauza
* 12:00-15:00 rad na terenu

Telefon: 023/540-498

Email: mz.muzlja@grad.zrenjanin.rs

Zadužen za poslove:

 • Organizuje sve poslove koji proističu iz radnog opisa mesne zajednice
 • Priprema godišnji plan, program i budžet mesne zajednice i prati realizaciju istih,
 • Zajedno sa predsednikom saveta mesne zajednice organizuju rad saveta mesne zajednice i svih njegovih organizacija,
 • Izrađuje razna akta i sporazume saveta mesne zajednice, kao i njegovih organizacija, obezbeđuje i prati realizaciju istih,
 • Odrađuje potrebne administrativne i tehničke poslove u vezi izbora i referenduma,
 • Vrši prijem građana i predstavnika raznih organizacija, te vrši prijem pismena,
 • Po potrebi organizuje plan pokretanja strukture zaštite građana,
 • Izrađuje zapisnik na velikom sastanku građana, sastanku saveta mesne zajednice, kao i na sastancima raznih organizacija saveta,
 • Odrađuje određene poslove koje mu zadaje predsednik saveta mesne zajednice, ali je za svoj rad odgovoran savetu mesne zajednice.

Srednje-banatski centar za dijasporu

Tivadar Borbelj

Referent

Radni dani: ponedeljak - petak.
Nalazi se u kancelariji br. 3.

Radno vreme: 08:00 - 14:00

Telefon: 064-586-07-69

Email: kozep.banati.szorvanykozpont@gmail.com

Zadužena za poslove:
05.12.2013. godine je svečano predata kancelarija za potrebe novo otvorenog Srednje-banatskog civilnog centra...

   Preko novo otvorenog centra civilna društva u dijaspori mogu računati na pomoć, i to oni koji spadaju u Srednje-banatski okrug. Pokretač ovoga je „Fokus klaster“ udruženje porodičnih poljoprivrednika, koji se od svog osnivanja bori za razvoj regije. Na inicijativu Mađarskog nacionalnog saveta, ovaj Civilni centar se pretvorio u Dijasporni centar i uspešno radi i pod ovim imenom. Uloga Mužlje kao centra za Srednje-banatsku dijasporu je od izuzetne važnosti, kao i za mađarsku populaciju. Podržava i pospešuje rad tridesetak civilnih organizacija u naselju, a podržava i civilne organizacije okolnih mesta.

   Kao Srednje-banatski dijasporni centar trudimo se da podržavamo mađarske civilne organizacije u regionu, pomažemo na svaki način. Među zadacima našeg centra spada i informisanje članica organizacija i drugih organizacija o ispisanim konkursima, obukama, konferencijama i o drugim dešavanjima koja su bitna za civilna društva. Redovno organizujemo sastanke, konferencije i tematska predavanja sa predavačima iz Vojvodine i iz inostranstva. Naše edukativne i zabavne programe veoma rado i u velikom broju posećuju ljudi iz naselja i regiona.

   CILJEVI I ZADACI NAŠEG CENTRA:

Informacije o aktuelnim konkursima, sređivanje zvaničnih poslova, davanje pravnih saveta, finansijsko/knjigovodstveni saveti, korišćenje kancelarijskih sredstava, davanje saveta u vezi konkursa i to u svakom segmentu realizacije konkursa (od plana do finansijskog obračuna)- učvršćivanje saradnje među civilnim organizacijama,organizovaniji pristup prema ostalim društvenim instancama (prema donatorima, lokalnim samoupravama, naučnim i republičkim organima, međunarodne organizacije i slično), formiranje stava i definisanje potreba civilnih društava, pomoć pri upoznavanju i prisnijoj saradnji među drugim organizacijama koje se bave sličnim ili istim delatnostimaili sa civilnim organizacijama koji su aktivni u regionu. Informisanje članica saveza u vezi pitanja od  zajedničkog značaja, kao i informisanje civila o radu civilnih društava, kao i putem veb sajtova i ostalih sredstava informisanja-znači sve to što bi podstreklo i potpomoglo što efikasniji rad civilnih društava. Možemo se udruživati sa društvima koje se bave sličnim delatnostima u državi, a čak i sa međunarodnim organizacijama i savezima.

   Obratite se  nama sa poverenjem!

Savetnik za gazdinstvo

Horváth Éva - falugazdász

Eva Horvat

Referent

Radni dani: ponedeljak, sreda, petak.
Nalazi se u kancelariji br. 3.

Radno vreme: 7:00 - 15:00.

Rad sa strankama: 8:00 – 14:00.

Telefon: 069-552-57-62

Email: zec.eva95@gmail.com

Zadužena za resore:
pomoć oko administracije seoskih domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstva u Srednjobanatskom okrugu...

Kratak opis radnog mesta:

 • administracija u vezi poljoprivrednih gazdinstava (popunjavanje obrazaca, molbi, ugovora o zakupu – korišćenju zemljišta, upis/brisanje parcela, otvaranje novih gazdinstava itd.);
 • pisanje prijava na  konkurs i pomoć oko realizacije (konkursi na nivou ministarstva, okruga,  pokrajine, konkurski ispisani od strane Fonda „Prosperitati“);
 • predavanja, stručna usavršavanja, organizacija raznih događaja.

Matičar

Bugar Aleksandar

Aleksandar Bugar

Matičar

radni dani: utorak i četvrtak.
Nalazi se u kancelariji br. 2.

Radno vreme: od 10:30 do 12:00.

Telefon: 023/315-03-26

Email: mz.muzlja@grad.zrenjanin.rs

Zadužen za poslove:

   Zadatak matičara:

 • Izdavanje uverenja iz matične knjige rođenih, matične knjige umrlih i matične knjige venčanih
 • Izdavanje uverenja o državljanstvu
 • Upis prijavljenih novorođenčadi
 • Sklapanje braka – može se tražiti posebnim zahtevom
 • Izdavanje uverenja o porodičnom statusu
 • Upis u matičnu knjigu umrlih
 • Izdavanje umrlice

   Pošto su lični podaci kojima raspolaže matičar umreženi u jednu jedinstvenu mrežu koja je povezana širom Srbije, te su oni dostupni iz svih opština, i mogu se izdati sa bilo kog mesta.

   Obaveštavamo građane da izvode iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu od 23. januara 2019. godine, pored starog, dole navedenog načina pribavljanja, mogu pribaviti i kod ovlašćenog matičara u mestu gde žive za sva matična područja na teritoriji Republike Srbije, to jest bez obzira gde je upisana činjenica rođenja, sklapanja braka, smrti ili državljanstva.

   Grad Zrenjanin je omogućio Vama koji ste upisani u matične knjige koje se vode za matično područje Zrenjanin, da putem interneta preko linka http://zrenjanin.rs/VMaticar/Default.aspx naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz matične knjige rođenih, umrlih, venčanih, državljanstvo, iz naših matičnih knjiga.

Malo istorije: Za vreme Kraljevine Mađarske na teritoriji zemlje vođenje matičnih knjiga je 1895. godine uvedeno, i postalo je obavezno za svakog građanina i zajednicu. Vođenje Matičnih knjiga u crkvi u Mužlji počelo je 1899. godine, a do tad je parohija u Velikom Bečkereku vodila i matične knjige koje pripadaju teritoriji Mužlje. 1899. godine se izgradila i parohija i u Mužlju je stigao Ignac Šoka kao paroh, i tada se osamostalila i parohija i samostalno vođenje matičnih knjiga. Matične knjige su se vodile na latinskom jeziku i unos imena je bio polatinjen. Novorođenčad su par dana od rođenja, a najkasnije u roku od pet dana trebali prijaviti parohiji i obaviti krštenje, da bi ih čuvala Presveta Bogorodica, i da ne bude pogana u kući. Na kraju dvadesetog veka i u Mužlji su osavremenili vođenje matičnih knjiga, koja se od tada vode putem kompjutera. Taj način vođenja matičnih knjiga ima više prednosti: brže je, tačnije je, a može se obaviti i unos ličnih podataka za svakog građanina rođenog u Mužlji, recipročno, naknadno. Na taj način se oformio jedan jedinstveni sistem vođenja matičnih knjiga, koji je dostupan u svakom momentu. Što se tiče vođenja matičnih knjiga, treba još napomenuti da najčešće davana muška imena potiču iz redova katoličkih svetaca ili poznatih istorijskih ličnosti.

Poljočuvar

Lázár-Imre-mezőőr

Imre Lazar

Poljočuvar

Radno vreme: od 08:00 do 16:00.

Telefon: 064-811-65-59

Zadužen za poslove:
2008. godine pokrenuta je Poljočuvarska služba u Mužlji. Imre Lazar je zadužen za obilazak i nadzor oranica, šuma, poljana, pašnjaka i rančeva u mužljanskom ataru...

   Njegov zadatak je da redovno vrši obilazak terena, da vodi zapisnik o onome što je video. Zapisnike prosleđuje nadležnim službama u Gradskoj upravi. Sastavni deo zapisnika je i foto dokumentacija koju takođe sačinjava. Ona dalje služi kao dokaz, jer često sadržava i broj registarske tablice učinioca. Poljočuvarevu opremu sačinjavaju: fotoaparat, službeni auto, i GPS program, te uz pomoć telefona i koordinata odmah može reći broj parcele na kojoj se desio događaj, i tako sa tačnim podacima odmah može sačiniti zapisnik.

   Poljočuvar je oko grada, on je taj koji prati situaciju na terenu.

   Obavljanje zadatka poljočuvara otežava činjenica da mužljanski atar u sebi obuhvata 6.900 hektara površine.

   Po Agrarnom zakonu zabranjeno je posle žetve paliti ostatke organskih materija, i vršiti ispašu stoke na tuđoj obrađenoj parceli.

Staratelj

Arpad Erdeg

Staratelj

Radno vreme: od 08:00 do 16:00.

zadužen za poslove:
Od aprila 2016. godine i u Mužlji je krenulo Starateljstvo u selu. Program je pokrenut zahvaljuljući zajedničkom projektu SVM, SMH kancelariji i Caritas organizaciji, kao i podršci Mađarske vlade. Staratelj sela je Arpad Erdeg, koji vodi računa oko 30-tak starijih lica koja imaju potrebe za njegovom pomoći širom Belog Blata, Lukinog Sela, Mužlje i Mihajlova...

   Staratelj sela ima za zadatak da obavi sve radove oko kuće, da spremi ogrev za zimu, da određeno lice odnese u crkvu, kod lekara ili u poštu. U opisu pomoći je i nabavka namirnica i lekova onim licima koji su nesposobni da sami odu do prodavnice ili apoteke.

   Za obavljanje ovih poslova na raspolaganju su mu određeni alati kao makaze za sečenje živice, kosilica, merdevine, a pored toga raspolaže i službenim vozilom. Sve ovo uveliko olakšava  i poboljšava rad staratelja sela.

   Staratelj sela pomaže onim ljudima koji nemaju svoju porodicu ili svojih najbližih pripadnika, koji uglavnom emigriraju u druge države, te stari ljudi ostaju da žive sami a nisu sposobni da obave svakodnevne obaveze bez pomoći.