Szervó Mihály Általános Iskola

A nagybecskereki (muzslyai) Szervó Mihály Általános Iskola története

   Iskolánk története szorosan kötődik a település történetéhez. A falu 1890-ben létesült a Magyar Királyi Kamara  betelepítési politikájának eredményeként, az első iskolacsengő pedig 1893-ban csendült meg az állami népi négyosztályos általános iskolában (a régi, “parti” iskolában, a mostani Road Flyes Motoros Klub épületében).

   Iskolánk első tanügyi munkásai Gruisz Sándor, tanító-igazgató, valamint tanítónő felesége és Szegfű Sándor tanító voltak A tanítás két váltásban folyt , és a 420 tanuló igen rendszertelenül járt iskolába. A falu lakossága ugyanis nehéz körülmények között élt, így a 8-10 éves gyerekeknek is dolgozniuk kellett otthon és a szántóföldeken.

   1920 és 1930 között megjelentek az első tanyák Muzslya határában (70 tanya létezett összesen). A tanyavilágban élő diákok részére  1936-ban Deonicán iskola épült, mely 1985-ig működött.

   1928 végén 19 optáns családot telepítettek  Felső Muzslyára, az akkori állami kincstári földekre. Ekkor nyílt meg Tódor tanyája közelében a szerb nemzetiségű gyerekek számára az ún. optáns iskola, mely 1955-ig működött. A deonicai iskola utolsó tanitója Veselin Dimitrijević volt.

  Mindkét iskola fontos szerepet töltött be a falu kulturális és társadalmi életében – az írástudatlanok oktatása is a két iskolában történt.

   1955-től lett nyolc osztályos az általános iskola központi épülete.

   A kinti iskola (a Szervó Mihály utcában)1964-ben épült. Eleinte négyosztályos iskola volt, majd később nyolcosztályossá vált. 1972-ben fölépül az új központi iskolaépület is.  Ekkor 1270 tanulója volt a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolának.

   A tanítás tehát 1964-től már két épületben folyt,  3-4 magyar nyelvű és 1-2 szerb nyelvű tagozattal. Ma is kétnyelvű iskola vagyunk.

   Iskolánknak jelenleg, a két iskolaépületben összesen  588 tanulója és 42 tagozata van. A diákok létszámának nagyarányú csökkenése az utóbbi években történő tömeges kivándorlás és az egyébként is alacsony natalitás következménye.

Szervó Mihály ÁI - Muzslya

Molnár Attila

Igazgató

Cím: Magyar Kommün u. 55 sz.
Muzslya, 23206

Szervó Mihály iskola

Központi épület

Cím: Magyar Kommün u. 55 sz.
Muzslya, 23206

Szervó MIhály iskola kinti épülete

Az iskola másik épülete

a Szervó Mihály utcában

Cím: Szervó Mihály u. 64/a sz.
Muzslya, 23206

Iskola előtti intézmény

   Immár ez a harmadik helyszíne az óvodának a település megalakulásától. A Hófehérke Óvoda egyik épülete a nagybecskereki Iskoláskor Előtti Intézménynek, a Magyar Kommün 54-es szám alatt van. Az előző helyszinek a ,,parti” iskola szomszédságában, és azt megelőzően a mostani posta helyén volt.

   1975-ben épült fel célszerüen egy földszintes, akkor egyik legkorszerübb épület. 1984/85-ös tanévben indult szerb nyelven is csoport.

   Az épület 1995 tavaszán leégett, a gyerekeket a Szervo Mihály Általános Iskolába és a Petőfi Sándor MME épületébe helyezték át. Nagybecskerek  város támogatásával és a helyi járulék segítségével mintegy 50 nap alatt újjáépítették az óvodát. A megnyitón Demszky Gábor Budapest polgármestere is jelen volt.

   A NATO-bombázás idején az óvoda nem működött, de 1999 őszén újraindult az oktató-nevelő munka, mivel az épület nem lett megrongálva.

   2002-ben az USAID-ADF-Amerikai Fejlesztési Alap támogatásával emelet került a meglévő földszintre, mivel a gyerekek létszáma meghaladta a 210-et. Bölcsödés (0,5 – 3 év), napközis (3 – 6,5 év) csoportok vannak két nyelven. Az elöírt program szerint folyik a munka és angol nyelv tanulása is esedékes. Ügyeletes óvodaként a téli-és nyári szünidőben is fogad gyerekeket. Két óvónő van egy csoportban. Az ételt az Intézmény központi konyhájából hozzák.

   2019 tavaszán a Magyar Kormány támogatásával korszerű udvari játék alkalmatosságot kaptak a gyerekek, majd a biztonság érdekében magasabb kerítést építettek az épület és annak udvara köré.

   2019/20-as tanévben egy bölcsödés, három vegyes korosztályú napközis és két iskola előkészítő csoport működik, közel 110 gyerekkel. 12 óvónő van munkaviszonyban, abból 4-en szerbnyelvű csoportokon, és 4 segédmunkás dolgozik az épületben. 

Óvoda - Muzslya

Bognár Erzsébet

Óvoda vezető

Cím: Magyar Kommün u. 54 sz.
Muzslya, 23206

Óvoda, játszótér - Muzslya

Római katolikus plébánia

   Az idetelepített 420 család kizárólag római katolikus keresztény vallású volt. A templom felépítésére már 1892-ben megkezdődtek az előkészületek. A település tervrajzának elkészülésekor a megépí­tését a telep központjában tervezték, amely megközelítőleg egyfor­ma távolságra volt a telep első és utolsó utcájától. A templom felépüléséig és felszenteléséig, 1902-ig az istentiszteletet az 1893-ban felépült iskolában tartotta vasárnaponként Nagybecs­kerek esperesplébánosa, Szabó Ferenc.

   Az első búcsú 1898. szeptember 11-én, Mária névünnepén volt, amely egyben keresztszentelő is volt. A keresztet a templom bejárata előtti helyen állították fel. Rónay Jenő főispán sokat tett azért, hogy a templom mielőbb felépüljön. Az építkezéshez szükséges pénz az önkormányzat és a helyiek hozzájárulásából, valamint adomá­nyokból gyűlt össze: a kincstár volt a legnagyobb adományozó, emellett minden plébánia, püspökség pénzgyűjtéssel segített. A templom 380 négyzetméter alapterületű, a torony magassága 36 méter. Realista klasszikus stílusban épült. A kincstár által épített templomok zöme a XIX. században ebben az építkezési stílusban épült. A földművelésügyi miniszter mint kegyúr egy Temesvá­ron készült, díszes, gót stílusú Mária-oltárt adományozott a muzslyai Szűz Mária Szent Neve templomnak. A szentély feletti felirat 1919-ig a következő volt: „Magyarok királynéja, könyörögj a te hű népedért”. Ekkor a felirat „Angyalok királynéjára” módosult. 1984-ben újra módosították a feliratot: „Mária keresztények segítsége könyörögj érettünk”.

   1965-ben érkeztek a szalezi rend tagjai Muzslyára: Tkalec József (1965-69), Zorko Stefan (1965-85), Pavel János testvér (1965-79), Horvat Anton (1966-73), majd Tratnjek Stanko (1979-), Maršič Janez (1972-74), Golob Srečko(1978-89), Jelen Janez (1983-) és Kalapis Stojan (1987-), Varga Zoltán (2003-),  akikkel egy teljesen új fejezet vette kezdetét a helyi plébánia életében.

   A szaleziak felkarolták a fiatalságot, Bosco Szent János elveit, tanításait követve, ezért 1979-ben a plébánia udvarában több hittantermet magában foglaló épületet emeltettek a gyere­kek, a fiatalok számára.

   A falu a város irányába terjeszkedett, újabb és újabb utcák jöttek létre. A lakosok számbeli növekedése szükségessé tette az itt élők részére már oly régen tervezgetett újabb templomnak a megépítését. 1991 nyarán (június 9-én) rakták le és szentelték meg a Savio Szent Domonkos-templom alapkövét, a Tóth István utcában. A munkála­tok olyan jól haladtak, hogy az év december 19-én a templom tető alá került. A következő évben elkezdték építeni a templom melletti plébániaotthont.

   A Savio Szent Domonkos-templomot msgr. Huzsvár László megyés püspök szentelte fel 1994. május 15-én, a környező falvak plébánosai, papjai és a helybéli közélet jeles személyiségei jelenlétében. Muzslya azon kevés települések egyike, ahol a XX. században templomot avattak. Két római katolikus temploma is van. A gyerekek keresztelése, a harmadikosok elsőáldozása, a nyolcadikosok bérmálása, az esketés is a Szűz Mária Szent Neve templomban történik. A nagyobb katolikus keresztény ünnepekkor szervezett körmenetek csak az ún. központi templomot körülvevő utcákat érintik.

Római katolikus plébánia

Szűz Mária Szent Neve - Római Katolikus Plébánia

kalapis Stojan - Plébános

Cím: Magyar Kommün u. 56 sz.
Muzslya, 23206

Savio Szent Domonkos-templom

Savio Szent Domonkos templom

Cím: Tóth István u. 16 sz.
Muzslya, 23206

Emmausz Kollégium

Az Emmausz Kollégium rövid története

   A közép-bánsági magyar lakosságot érzékenyen érintette a múlt század kilencvenes éveiben dúló délszláv testvérháború. Sok fiatal magyar család, egyén elhagyta az országot, ezáltal mentve a maga és családja életét. Az iskolákban, az általános, a közép- és a felsőoktatásban is évről évre csökkent a magyarul tanulók száma. Emiatt veszélybe került a nagybecskereki középiskolákban létező magyar osztályok fenn­maradása. A Nagybecskerek irányába gravitáló diákok utaztatását sok szülő nem tudta vállalni a magas költségek miatt, de sok busz­járatot gazdasági indokoltságból be is szüntettek. 

Új megoldást kellett keresni annak érdekében, hogy ne legyen kiesés a magyar tanulók további iskoláztatását illetően vidéken sem. A múlt század kilencvenes éveiben az akkori muzslyai önkormányzat és az egyházi vezetők közötti megbeszélés eredményeként fogalmazódott meg az ötlet, hogy építsenek egy fiúkollégiumot Muzslyán. Mivel a miloševići időkben csak az egyházi vagyon volt a biztos, kevésbé bántható terület, így született meg a döntés, hogy a kollégium az egyház területén épüljön fel. A kollégiumban mindkét érdekelt fél lehetőséget látott a vidéki magyar diákoknak a nagy­becskereki középiskolák magyar osztályaiba való beiskolázását illetően. Ekkor már működött a nagybecskereki leánykollégium, Gizella nővér vezetésével. Akik a magyar diákok érdekében tenni szerettek volna, az egyház részéről a szlovén származású Tratnjek Stanko plébános és a bolgár származású Kalapis Stojan atya voltak. Az Apáczai Közalapítvány igazgatója, Csete Örs több alkalommal járt a helyszínen, és szembesült a tényekkel, ennek eredményeképp meg is érkezett a segély a közalapítványtól. A szalézi rend is jelentős anyagi támogatást nyújtott a XXI. századi követelménye­ket is kielégítő fiúkollégium megépítéséhez. A kollégium körüli munkálatok két évig folytak, 2000-től 2002-ig. A bánsági megyés püspök, msgr. Huzsvár László is támogatta az elképzelést, és áldását adta, imáival fohászkodva az Úrhoz.

   A kollégiumban hetvenkilenc fiúnak van lehetősége bentlakásos módon folytatni középiskolai tanulmányait a nagybecskereki középiskolák valamelyik magyar osztályában. Ezáltal adottak a feltételek az osz­tályok megnyitására, mert van elegendő diák, a fiú- és a leánykollé­giumnak köszönhetően. A kollégista közül évente 10-12 a végzős, ami azt jelenti, hogy legalább annyi elsőst fogadhat be évente a kollégium. A kollégisták tanulását és szabadidőprogramjaikat több nevelő felügyeli. 2008-ra megépült a bekerített, kivilágított sport­pálya, a kollégiumnak jól felszerelt, több ezer kötetet tartalmazó könyvtára, kápolnája, informatikai-számítógépes tanterme, tanuló­szobája, társalgója, tv-szobája, tornaterme van, állandó internetkapcsolattal, tele­fonhasználattal. Konyhája kitűnően felszerelt, az ebédlője kellemes hangulatú, a háromágyas szobákhoz egy-egy fürdőszoba tartozik, és télen központi fűtés biztosítja a tanuláshoz optimális feltételeket.

   A kollégium a tanítási szünidők (tavaszi, nyári, téli) alatt az ifjúság számára különböző képzéseket, találkozókat, lelkigyakorla­tokat szervez. Vezetői nagy gondot fordítanak a bentlakók neve­lésére, a diákok tanulmányi eredményének állandó ellenőrzésére,ügyes-bajos dolgaik orvoslására, megbeszélésére.

   A kollégiumot és vezetését, a bentlakók életének irányítását Kalapis Stojanra – Stojan atyára – bízták, hiszen őt elfogadják a fiatalok, tekintélye van, mert bármelyik pillanatban készségesen áll a fiatalok mellé helyzettől, időtől függetlenül. Az egyházi és hitoktatásbeli kötelezettsége melletti idejét a kollégiumban tölti, már 2002 óta, amióta a kollégium működik.

   Gerdof Zsolti 1979-ben és Gabona Ferenc 1973-ban született ők Stojan atya jobbkezei. A kollégium mindenesei, ők az operatív személyek, aki Stojan atya mellett a kollégium életét óráról órára, naprakészen tervezik, szervezik, ellenőrzik.

Emmausz kollegium

Gerdóf Zsolti

Ügyvezető

Cím: Magyar Kommün u. 56 sz.
Muzslya, 23206

Egészségügy

   A telepítéstől szinte 80 év múlt el mire Muzslya orvosi rendelőt kapoptt. Addig Nagybecskerekről járt ki orvos hetente kétszer orvosolni a rászorulókat. A II világháború befejeztével alakították ki az orvosi rendelőt a helyi parokja épületének utcai részlegében ahol 1955-ig működött, de mivel akkorra már változtak az idők és vissza kellett származtatni az elkobzott egyházvagyont, így a rendelő át lett telepítve a községháza bal szárnyába.

   A lakóság gyors gyarapodása nemsokára rámutatott, hogy ez a szükségrendelő nem elégíti ki a követelményeket és betervezték egy új épület felépítését amelybe 1966-ban  az egészségház véglegesen átköltözött. Jelenleg 3 általános orvos áll a páciensek rendelkezésére, munkanapokon két műszakban. Hétvégén csak akkor mikor rá kerül a sor mint ügyeletes ambulant az egészségügyi központ  évi naptárja alapján.

Ugyanitt helyet kapott a fogászati rendelő is, amely munkanapokon egy váltásban fogad. Sajnos újabban csak felnőtteket, ugyanis a  gyermekfogorvost berendelték a központi gyermekdiszpanzerba.
Kontakt lehetőség az  023549821-es telefonon.

   A helyi Közösség Tanácsának kezdeményezésére több éves huzavona után megszületettt a beleegyezés, hogy Muzslyán a meglévő egészségház mellett felépíthetünk egy  gyermekorvosi rendelőt amely 2006-ban át is lett adva rendeltetésének. A cél az volt, hogy a két iskola diákjai meg az iskolás korosztály előtti gyerekek szüleinek ne kelljen ütközniük hogyan jussanak be a városi diszpanzerbe.   Az építkezésre, valamint a felszerelésre a helyi járulékból lettek bebiztosítva az eszközök. Eleinte minden nap fogadta az orvos a gyerekeket de napjainkban csak hétfőn, szerdán és pénteken.

   Elérhetőség a 0628041146 telefonszámon.

   Az első gyógyszertár Muzslyán 1970-ben nyílt meg a volt szövetkezet egyik utcára néző irodájában, egészen addig míg át nem költözött az újonnan kiépített épületbe a jelenlegi egészségház épülete mellett. Néhány év működés után mint állami gyógyszertár napjainkban magánosították.

   Az első magánkézben levő gyógyszertár 1996-ban nyílt Galla farm néven a Magyar Kommün és Testvériség egység útkereszteződésénél, ahol még ma is üzemel, igaz más néven, azaz más tulajdonos kezében.

Orvosi rendelő

Felnőttorvosi rendelő

Cím: Magyar Kommün u. bb sz.
Muzslya, 23206

Gyermekorvosi rendelo - Muzslya

Gyermekorvosi rendelő

Cím: Magyar Kommün u. bb sz.
Muzslya, 23206

Gyógyszertár

Gyógyszertár

Cím: Magyar Kommün u. bb sz.
Muzslya, 23206